Danfonwch neges atom

Os oes gennych gwestiwn am Gristnogaeth, bywyd, neu eisiau ein gweld yn delio gyda mater penodol, beth am ddanfon neges atom drwy'r ffurflen isod?

Ebostiwch ni neges@llwybrau.org

Ffoniwch ni01248 354 653

Dyddiadur Cysylltu
Chwilio

Gwneud Marc 30 – Gweision Gwahanol

6 Mai 2020 | Gan Emyr James

30 – Gweision Gwahanol

Marc 9:38-50

Meddai Ioan wrtho, “Athro, gwelsom un yn bwrw allan gythreuliaid yn dy enw di, a buom yn ei wahardd, am nad oedd yn ein dilyn ni.” Ond dywedodd Iesu, “Peidiwch â’i wahardd, oherwydd ni all neb sy’n gwneud gwyrth yn fy enw i roi drygair imi yn fuan wedyn. Y sawl nid yw yn ein herbyn, drosom ni y mae. Oherwydd pwy bynnag a rydd gwpanaid o ddŵr i chwi i’w yfed o achos eich bod yn perthyn i’r Meseia, yn wir, rwy’n dweud wrthych, ni chyll ei wobr. “A phwy bynnag sy’n achos cwymp i un o’r rhai bychain hyn sy’n credu ynof fi, byddai’n well iddo fod wedi ei daflu i’r môr â maen melin mawr ynghrog am ei wddf. Os bydd dy law yn achos cwymp iti, tor hi ymaith; y mae’n well iti fynd i mewn i’r bywyd yn anafus na mynd, a’r ddwy law gennyt, i uffern, i’r tân anniffoddadwy. Ac os bydd dy droed yn achos cwymp iti, tor ef ymaith; y mae’n well iti fynd i mewn i’r bywyd yn gloff na chael dy daflu, a’r ddau droed gennyt, i uffern. Ac os bydd dy lygad yn achos cwymp iti, tyn ef allan; y mae’n well iti fynd i mewn i deyrnas Dduw yn unllygeidiog na chael dy daflu, a dau lygad gennyt, i uffern, lle nid yw eu pryf yn marw na’r tân yn diffodd. Oblegid fe helltir pob un â thân. Da yw’r halen, ond os paid yr halen â bod yn hallt, â pha beth y rhowch flas arno? Bydded gennych halen ynoch eich hunain, a byddwch heddychlon tuag at eich gilydd.”

Geiriau Anodd

  • Gwahardd: Dweud wrth rywun i beidio â gwneud rhywbeth.
  • Drygair: Gair cas.
  • Maen melin: Carreg fawr oedd yn cael ei ddefnyddio i falu ŷd.
  • Ynghrog: Yn hongian.
  • Anafus: Wedi brifo.
  • Anniffoddadwy: Yn methu cael ei ddiffodd.
  • Helltir: Roedd pobl yn defnyddio halen i halltu cig er mwyn ei gadw rhag pydru.

Cwestiwn 1

Pam y mae pechod yn beth mor ddifrifol?

Cwestiwn 2

Ydych chi erioed wedi barnu Cristion arall oherwydd ei fod yn gwneud rhai pethau yn wahanol i chi?

  Rydyn ni’n aml yn feirniadol o bobl eraill os nad ydyn nhw yn gwneud pethau yn union yr un ffordd â ni. Rydym yn hoffi meddwl mai gennym ni y mae’r ateb i bopeth, ac felly rydym yn amau pobl sydd yn ymddwyn yn wahanol.

  Ar ddiwedd Marc 9:30-37 fe ddywedodd Iesu ei bod yn bwysig i groesawu hyd yn oed plant bach yn ei enw ef. Mae loan yn rhyfeddu at yr awgrym y dylid derbyn pawb. Felly dyma fe’n dweud wrth Iesu am y ffordd roedd e a’r disgyblion wedi rhwystro dyn rhag helpu pobl yn enw Iesu Grist oherwydd nad oedd yn un ohonyn nhw. Ond roedd y dyn hwnnw yn llwyddo i wneud pethau mawr yn enw Iesu, oherwydd ei fod wedi credu ynddo. Roedd y disgyblion yn ceisio cyfyngu pwy oedd yn cael dilyn Iesu.

  Ymateb Iesu yw dweud, os nad yw rhywun yn elyn i waith Duw, yna maen nhw ar yr un ochr. Roedd y disgyblion yn ceisio rhwystro rhywun oedd yn credu yn Iesu. Mae hyn yn bechod difrifol sy’n ei gwneud hi’n anodd i’r person arall ddilyn Iesu. Y rheswm mae pechod mor ddifrifol yw oherwydd mae’n arwain i uffern, sy’n lle dychrynllyd. Mae’n lle o boen a dioddefaint sydd angen ei osgoi. Does dim byd yn fwy pwysig na sicrhau nad ydych yn mynd yno – hyd yn oed petai hynny’n golygu torri rhannau o’ch corff i ffwrdd. Wrth gwrs dydy Iesu ddim yn disgwyl i ni ddechrau gwneud hyn go iawn oherwydd nid ein llygaid na’n dwylo na’n traed sy’n achosi i ni bechu ond ein calon. Gan nad ydym yn gallu torri honno allan, mae angen i Dduw roi calon newydd i ni. Wedi i hynny ddigwydd, fe fydd yn bosibl i ni dorri allan y pethau hynny yn ein bywyd sy’n ein harwain i bechu.

  Ar ddiwedd amser mae pob un ohonom yn mynd i gael ein barnu gan Dduw. Os ydyn ni am gael ein derbyn gan Dduw, yna mae’n rhaid i ni fod yn bur y tu mewn. Fel mae halen yn cadw pethau yn bur, rhaid i ni gael ein golchi yn lan gan Iesu Grist. Heb hyn fe fyddwn fel halen sydd wedi colli ei halltrwydd – yn amhur ac yn dda i ddim byd ond i gael ein dinistrio yn y tân. Un arwydd bod Duw wir ar waith yn ein bywyd yw y ffaith na fyddwn ni ddim yn rhwystro pobl eraill sy’n dibynnu ar Iesu Grist, ond yn byw mewn heddwch ag eraill.

Cwestiwn 3

Ym mha ffyrdd gallwch chi gael gwared ar bechod yn eich bywyd?

Cwestiwn 4

Pa effaith ddylai feddwl am realiti uffern ei chael arnom ni?

Gweddïwch

gan ddiolch i Iesu ei fod e wedi dioddef uffern ar y groes, fel bod dim rhaid i chi wneud.